Elfiskeanalys

Under 2021 görs en analys av elfiskestatistik från havsöringsförande vattendrag i Östergötlands län. Resultaten kommer att presenteras i en rapport under sommaren. 

Analysen görs som en metaanalys av tidstrender av öringtäthet. Att det är en metaanalys innebär att det främst är storskaliga trender hos havsöring som ska detekteras. Analysen görs för två olika perioder, den ena är från 2003 till 2020, den andra från 2011 till 2020.

I diagrammet visas ett exempel på hur resultaten kan se ut. För att bedöma om det finns storskaliga trender är det den nedersta punkten man tittar på. Punkten representerar en sammanvägning av utvecklingen på varje elfiskelokal. Ju längre från noll punkten är, desto större sannolikhet att det finns en storskalig förändring över tid. Negativa värden (till vänster på axeln) motsvarar nedgång över tid, positiva värden (höger) motsvarar uppgång.

I analysen har 232 elfisken ingått för perioden 2003-2020 och 159 elfisken för perioden 2011-2020. 

Fotona visar exempel på hur elfiskelokalerna kan se ut (Torshagsån, lokalen Åby centrum och Pjältån, lokalen Skriketorpsravinen Dvardala).


Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Östergötland.