Restaureringsåtgärder i Norrköpings kommun 2019

Under 2019 utförs restaureringsåtgärder i Getåbäcken, Torshagsån och Åksjöbäcken i Norrköpings kommun.

Åtgärderna ingår som en del av kommunens arbete med att återskapa vattendragsmiljöer där habitatet försämrats på grund av mänsklig påverkan. Syftet med åtgärderna är bland annat att återskapa svämplan, torvbildande våtmarker som jämnar ut vattenflödet, grusbottnar och andra habitat som funnits i området. Exempel på åtgärder är återställning av rensade sträckor och tillförsel av död ved. Åtgärderna ger bättre habitat för många arter, bland annat bättre reproduktionsmiljöer för havsvandrande öring. 
Totalt har ca 1,5 km restaurerats under 2019. 

Uppdragsgivare: Norrköpings kommun.


Exempel på åtgärder

Bilderna visar en tidigare kulverterad sträcka i Torshagsån (kulverten syns på bilden ovan) som öppnades upp under 2019.